اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

مدیر بازاریابی و تبلیغات و مشاور شرکت سپاهان باطری در بازه های زمانی بین 1388 تا 1393.

مشاور شرکت های توان باطری و انرژی گستر سپاهان در بازه های زمانی بین 1390 تا 1393.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی از 1393 تاکنون.

 
:: ::