اعضا - قاسم زارعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قاسم زارعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
  • تالیف کتاب مدیریت بازاریابی بین المللی، انتشارات ماهان، 1393.
  • تالیف کتاب بازرگانی داخلی، انتشارات ماهان، 1394.
  • ترجمه کتاب روش شناسی تحقیق، الکساندر نویکف و دیمیتری نویکف، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1396.
  • ترجمه کتاب استراتژی های تبلیغات مناسب برای کسب و کار، کونگ لی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1396.
:: ::