اعضا - امین قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  1. “Performance of Tuned Mass Damper for Passive Control of Structures under Far-Field Seismic Excitations in Multi – Story Buildings”
Sponsor: Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardebil, Iran, 2010-2011.
Researcher: Amin Ghannadiasl
  1. “An exact solution for dynamic response of elastically restrained beam on an arbitrary variable Winkler foundation under accelerating moving load
Sponsor: Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran, 2014-2016.
Researcher: Amin Ghannadiasl
  1. “Application of Spline Collocation Method for dynamic analysis of beam on an arbitrary variable Winkler foundation under accelerating moving load”
Sponsor: Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran, 2017-2019.
Researcher: Amin Ghannadiasl
  1. Analysis of the multi cracked Timoshenko beams under moving load on elastic foundation by the Green Function Method
Sponsor: Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran, 2019-2020.
Researcher: Amin Ghannadiasl, Saeid Khodapanah Ajirlou
:: ::