اعضا - امین قنادی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین قنادی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
 
 
 
 1. International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV)
 2. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
 3. Journal of Vibroengineering
 4. International Journal of Civil Engineering
 5. International Journal of Engineering (IJE)
 6. Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC)
 7. Jordan Journal of Civil Engineering (JJCE)
 8. Journal of Engineering Research
 9. Civil Engineering Infrastructures Journal (CEIJ)
 10. Journal of Solid Mechanics (JSM)
 11. Journal of Civil Engineering and Construction Technology
 12. International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT)
 13. The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ)
 14. Journal of Modelling in Engineering
 15. Challenge Journal of Structural Mechanics (Editorial Board)
:: ::