اعضا - اصغر امانی داشلجه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اصغر امانی داشلجه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
مجله ACI آمریکا از سال 2012
مجله عمران شریف
مجله مهندسی سازه و ساخت
مجله مهندسی عمران مدرس
مجله تحقیقات بتن
Modern Applied Science
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
International Journal of Engineering
مجله مدلسازی در مهندسی
Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
:: ::