اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پایان نامه های مقطع دکتری
مهسان ایرجی­ فر. رساله دکتری (1396). مطالعه اثر اسيدهاي آلي مختلف بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، بافتي و حسي گوشت شتر . اساتید راهنما: محمد جواد وریدی و مهدی وریدی - استاد مشاور: یونس زاهدی  محل انجام: دانشگاه فردوسی مشهد.
:: ::