اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
  • وحیده کریمی عوري. پایان نامه کارشناسى ارشد (1395). توالی یابی و تعیین ساختارژنتیکی با استفاده از نشانگرهاي میتوکندریایی و تعیین ویژگی ژن کاندیداي مرتبط با صفات تولیدي در بز خلخالی. اساتید راهنما: نعمت ایوریق هدایت و رضا سید شریفی - اساتید مشاور: سعید نیک بین و یونس زاهدي. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
  • معصومه سلامتیان. پایان نامه کارشناسى ارشد (1400). تولید پودر ژله با استفاده از هندوانه کوهی و مقایسه آن با پودر ژله تولید شده با نانولیپوزوم هندوانه کوهی. اساتید راهنما: یونس زاهدی و رضوان شاددل. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
  • مرضیه قمی مرزدشتی. پایان نامه کارشناسى ارشد (1401). تهيه و بررسي خصوصيات نانوکامپوزيتهاي تخريب پذير از صمغ دانه ريحان و کربوکسي متيل سلولز تقويت شده با نانورس. استاد راهنما: یونس زاهدی. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
  • سورنا واحدی پوردهرائی. پایان نامه کارشناسى ارشد (1401). تاثیر افزودن اوژنول و گلیسریدهای اسید بوتیریک به جیره غذایی جوجه های گوشتی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کیفی و حسی گوشت. اساتید راهنما: یونس زاهدی – فاطمه قنادی اصل. استاد مشاور: میرداریوش شکوری. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
  • آرزو نصرتی. پایان نامه کارشناسى ارشد (1401). تاثیر مصرف ضایعات سیب زمینی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی گوشت جوجه های گوشتی. استاد راهنما: یونس زاهدی. استاد مشاور: میرداریوش شکوری. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی.
:: ::