اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
  1. مهسان ایرجی­فر. رساله دکتری (1396). مطالعه اثر اسيدهاي آلي مختلف بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي، بافتي و حسي گوشت شتر . اساتید راهنما: محمد جواد وریدی و مهدی وریدی - استاد مشاور: یونس زاهدی  محل انجام: دانشگاه فردوسی مشهد.
  2. وحیده کریمی عوري. پایان نامه کارشناسى ارشد (1395). توالی یابی و تعیین ساختارژنتیکی با استفاده از نشانگرهاي میتوکندریایی و تعیین ویژگی ژن کاندیداي مرتبط با صفات تولیدي در بز خلخالی. اساتید راهنما: نعمت ایوریق هدایت و رضا سید شریفی - اساتید مشاور: سعید نیک بین و یونس زاهدي. محل انجام: دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::