اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. Bahram  Fathi Achachlouei & Younes Zahedi. (2018). Fabrication and characterization of CMC-based nanocomposites reinforced with sodium montmorillonite and TiO2 nanomaterials. Carbohydrate Polymers. 199:415-425.
 2. Bahram Fathi-Achachlouei, Sodeif Azadmard-Damirchi, Younes Zahedi & Rezvan Shaddel. (2019). Microwave pretreatment as a promising strategy for increment of nutraceutical content and extraction yield of oil from milk thistle seed. Industrial Crops and Products. 128:527-533.
 3. Bahram Fathi-Achachlouei, Nima Babolanimogadam & Younes Zahedi. (2021). Influence of anise (Pimpinella anisum L.) essential oil on the microbial, chemical, and sensory properties of chicken fillets wrapped with gelatin film. Food Science and Technology International. 27(2):123-134.
 4. Asad Mohammad Amini, Seyed Mohammad Ali Razavi & Younes Zahedi. (2015). The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film. International Journal of Food Science & Technology. 50(5):1137-1143.
 5. Seyed Amir Oleyaei, Younes Zahedi, Babak Ghanbarzadeh & Ali Akbar Moayedi. (2016). Modification of physicochemical and thermal properties of starch films by incorporation of TiO2 nanoparticles. International journal of biological macromolecules. 89:256-264.
 6. Seyed Mohammad Ali Razavi, Bahareh Emadzadeh & Younes Zahedi. (2011). Direct and indirect methods to evaluate the yield stress of selected food hydrocolloids. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry (EJEAFChe). 10(11):3132-3142.
 7. Seyed Mohammad Ali Razavi, Asad  Mohammad Amini & Younes Zahedi. (2015). Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration. Food Hydrocolloids. 43:290-298.
 8. Naser Sedaghat & Younes Zahedi. (2012). Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus). Food Science and Technology International. 18(6):523-530.
 9. Samira Seyedi, Arash Koocheki, Mohebbat Mohebbi & Younes Zahedi. (2014). Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate to make a biodegradable film. Carbohydrate polymers. 101:349-358.
 10. Samira Seyedi, Arash Koocheki, Mohebbat Mohebbi & Younes Zahedi. (2015). Improving the physical and moisture barrier properties of Lepidium perfoliatum seed gum biodegradable film with stearic and palmitic acids. International journal of biological macromolecules. 77:151-158.
 11. Asghar Torabi, Mohebbat Mohebbi, Farideh Tabatabaei-Yazdi, Fakhri Shahidi, Mohammad Khalilian-Movahhed & Younes Zahedi. (2019). Application of different carbohydrates to produce squash puree based edible sheet. Journal of Food Science and Technology.1-10.
 12. Ali Reza Yousefi, Bahareh Savadkoohi, Younes Zahedi, Mohammad Hatami & Teko E Ako. (2019). Fabrication and characterization of hybrid sodium montmorillonite/TiO2 reinforced cross-linked wheat starch-based nanocomposites. International journal of biological macromolecules. 131:253-263.
 13. Ali Reza Yousefi, Younes Zahedi, Seyed Mohammad Ali Razavi & Naser Ghasemian. (2017). Influence of sage seed gum on some physicochemical and rheological properties of wheat starch. StarchStärke. 69(11-12):1600356.
 14. Younes Zahedi, Bahram Fathi Achachlouei & Ali Reza Yousefi. (2018). Physical and mechanical properties of hybrid montmorillonite/zinc oxide reinforced carboxymethyl cellulose nanocomposites. International journal of biological macromolecules. 108:863-873.
 15. Younes Zahedi, Babak Ghanbarzadeh & Naser Sedaghat. (2010). Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin protein and fatty acids. Journal of Food Engineering. 100(1):102-108.
 16. Younes Zahedi, Hadi Mahdavian Mehr & Seyed Mohammad Ali Razavi. (2016). Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology. Iranian Food Science and Technology Research Journal. 13(3):1-13.
 17. Younes Zahedi & Mostafa Mazaheri Tehrani. (2012). Development of spreadable Halva fortified with soy flour and optimization of formulation using mixture design. Journal of Food Quality. 35(6):390-400.
 18. Younes Zahedi, Naser Sedaghat & Babak Ghanbarzadeh. (2011). Effect of physical state of fatty acids on the physical properties of PGP-based emulsified edible film. International Journal of Nuts and Related Sciences. 2(2):9-16.
 19. Younes Zahedi, Mohammad-Javad Varidi & Mehdi Varidi. (2016). Proteome changes in Biceps femoris muscle of Iranian one-humped camel and their effect on meat quality traits. Food technology and biotechnology. 54(3):324-334.
 1. بهرام فتحی آچاچلوئی & یونس زاهدی. (1397). تولید و ارزیابی ویژگیهای نانوکامپوزیتهای هیبریدی کربوکسی متیل سلولز تقویت شده با نانوذرات مونت موریلونیت و  TiO2. علوم و صنایع غذایی ایران. 15(81):35-47.
 2. مهسان ایرجی فر, محمدجواد وریدی, مهدی وریدی & یونس زاهدی. (1397). ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگیهای کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی. پژوهشهاي صنایع غذایي. 28(1):145-160.
 3. مهسان ایرجی فر, محمدجواد وریدی, مهدی وریدی & یونس زاهدی. (1398). ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگی¬های بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران. 15(1):54-37.
 4. اصغر ترابی & یونس زاهدی. (1397). ارزیابی خواص شیمیایی، مکانیکی و نوری فیلمهای خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی به کمک روش سطح پاسخ. نوآوری در علوم و فناوری غذایی. 10(2):87-100.
 5. اصغر ترابی, محبت محبی, فریده طباطبائی یزدی, فخری شهیدی & یونس زاهدی. (1396). تهیه و مطالعه ویژگیهای وابسته به آب و نفوذپذیری ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ . پژوهشهای صنایع غذایی. 27(2):39-25.
 6. سیدمحمدعلی رضوی, زاهدی، یونس & هادی مهدویان مهر. (1388). بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران. 5(2):88-96.
 7. یونس زاهدی, ناصر صداقت & بابک قنبرزاده. (1389). تأثیر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی گلوبولین پسته. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. 6(2).
 8. یونس زاهدی, ناصر صداقت & بابک قنبرزاده. (1390). ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک. علوم و صنایع غذایی ایران. 8(1):47-57.
 9. یونس  زاهدی, محمدجواد وریدی & مهدی وریدی. (1393). مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis). پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. 3(1):79-96.
 10. یونس  زاهدی, محمدجواد وریدی & مهدی وریدی. (1394). ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. 4(2):97-116.
 11. بهرام  فتحی آچاچلوئی, صدیف  آزادمرد دمیرچی, یونس زاهدی & رضوان  شاددل. (1398). پیش تیمار با امواج مایکروویو و تاثیر آن بر کیفیت روغن استخراجی از دانه ماریتیغال اکوتیپ قلعه بابک. فناوریهای نوین غذایی. 6(4):483-496.
 12. بهرام فتحی آچاچلویی, نیما بابلانی مقدم & یونس زاهدی. (1399). شناسايي ترکيبات اسانس انيسون (Pimpinellaanisum L.) و بررسي اثر آن بر روي برخي از پاتوژن های غذایی، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلای O157:H7 و سالمونلا تیفی موریوم، در شرایط آزمایشگاهي. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 15(2):113-120.
 13. بابک قنبرزاده, الهامه رزمی راد, هادی الماسی & یونس زاهدی. (1388). مروری بر خواص کاربردی فیلمهای خوراکی حاصل از پروتئین های آب پنیر شیر. مجله علمی ترویجی مهندسی شیمی ایران. 41:20-31.
 14. وحیده کریمی عوری, نعمت  هدایت ایوریق, رضا   سید شریفی, سعید نیک بین & یونس  زاهدی. (1395). توالییابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دامهای اهلی. پژوهشهای علوم دامی ایران. 9(2):229-239.
:: ::