اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
مسئول گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی از سال 1394 تا 1398.
مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی از سال 1398 تا بحال.
مشاور علمی انجمن علمی علوم و صنایع غذایی از سال 1394 تا 1398.
 
:: ::