اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
دیپلم: سال 1380- 1377دبیرستان شهید سیدزاده شهرستان مرند
لیسانس: 1386-1382  دانشگاه تبریز،‌ رشته علوم و صنایع غذاییشاخه تبدیل مواد غذایی
فوق لیسانس:  1388-1386 دانشگاه فردوسی مشهد، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
دکتری تخصصی: 1393-1389 دانشگاه فردوسی مشهد، رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 
 
:: ::