اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها
چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک، مرداد 1394، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
پنجمین کنگره کشاورزی ارگانیک، مرداد 1396، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
ششمین کنگره کشاورزی ارگانیک، شهریور 1398، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  
 
:: ::