اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
 1. Optimization of mucilage extraction from Plantago major L. using response surface methodology.
نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی.21-22 اردیبهشت1390. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 1. افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای (Agaricusbisporus) از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با  بیوپلیمرها. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 2. روشهای کاهش یا جایگزینی نیترات و نیتریت در فراورده های گوشتی. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 3. كاربرد جاذب­های اکسیژن در بسته­بندی مواد غذايي. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 1-3 آذر 1390. دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 4. یونس زاهدی. کیفیت تغذیه­ای و ایمنی غذاهای ارگانیک. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل. 29-28 مرداد 1394.
 5. یونس زاهدی. گوشت شتر به­عنوان گوشتی ارگانیک: ویژگی­ها، سرانه تولید و جایگاه آن در سبد تغذیه­ای مردم. چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل. 29-28 مرداد 1394.
 6. علیرضا یوسفی، یونس زاهدی. استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پرارزش تغذیه ای: مطالعه موردی تولید ویتامین ب 12. چهارمین کنگره کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل. 29-28 مرداد 1394.
 7. نعمت هدایت، رضا سید شریفی، وحید واحدی، یونس زاهدی. استفاده از پرورش شتر در جهت حفظ منابع طبیعی و داشتن سیستم تولیدی پایدار. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل. 13-12 اسفند 1394.
 8. یونس زاهدی. کاهش آلودگی محیط زیست از طریق جایگزینی بسته بنديهاي پلاستیکی با بسته بنديهاي زیست تخریب پذیر. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل. 13-12 اسفند 1394.
 9. وحیده کریمی عوري، نعمت هدایت ایوریق، رضا سید شریفی، سعید نیک بین، یونس زاهدي. بررسی تنوع ژنتیکی بز و حیوانات اهلی با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی. چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. موسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری گروه ترویجی دوستداران محیط زیست (مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار).  اسفند 1394.
 10. یونس زاهدی، محمدجواد وریدی، مهدی وریدی. بررسی تغییرات پروتئوم عضله دو سر ران شتر در دوره نگهداری پس از کشتار. اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 29-27 مهر 1395.
 11. یونس زاهدی. پروتئومیکس و کاربرد آن در علم گوشت. اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 29-27 مهر 1395.
 12. Bahram Fathi-Achachlouei, Younes Zahedi . Physical And Mechanical Properties of CMC-MMT-ZnO Nanobiocomposite Films. 5 th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, 2-5 July 2017. Abstract
 13. Bahram Fathi-Achachlouei, Younes Zahedi. Modification of physico-chemical characteristics of cmc film by incorporation of montmorillonite and TiO2 nanoparticles. 5 th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, 2-5 July 2017. Abstract
 14. یونس زاهدی. نقش آنزیم­های داخلی در ترد شدن گوشت در دوره پس از کشتار. همایش بین المللی علوم صنایع غذایی و کشاورزی. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی. مشهد. دوم شهریور 1397. Abstract
 15. یونس زاهدی. سم قارچی آفلاتوکسین: تنوع سم، مواد غذایی آلوده شده و مخاطرات سلامتی. همایش بین المللی علوم صنایع غذایی و کشاورزی. موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی.مشهد. دوم شهریور 1397. Abstract
 16. یونس زاهدی. استفاده از پوششهاي خوراكي روي ميوه­ها و سبزي­های تازه، برش خورده و كم فرايند شده. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل. 4-3 شهریور 1398.
 17. یونس زاهدی. ماريناد کردن گوشت: مکانيسم عمل، روشها و مزایا. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل. 4-3 شهریور 1398.
 18. یونس زاهدی. آلودگی مواد غذایی با سم قارچی پاتولین، مخاطرات و روش­های مقابله. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل. 4-3 شهریور 1398.
 19. یونس زاهدی. تغلیظ انجمادی: مزایا، معایب و کاربرد در صنعت غذا. سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 28-26 شهریور 1398.  Abstract     
 20. یونس زاهدی. انواع سموم قارچی، مواد غذایی هدف و گستره جغرافیایی توزیع. سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 28-26 شهریور 1398.    Abstract                       
 21. یونس زاهدی. کاربرد و نقش اکسید روی در بسته‌بندی‌های زیست‌تخریب‌پذیر. سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. 28-26 شهریور 1398.     Abstract                      
 22. بهرام فتحی آچاچلوئی، نیما بابلانی مقدم، یونس زاهدی. بررسی خصوصیات ضد­میکروبی اسانس انیسون (anisum L.  Pimpinella) روي برخی از پاتوژن های غذایی. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیگ و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل. 4-3 شهریور 1398.
 23. Bahram Fathi-Achachlouei, Younes Zahedi. Fabrication and characterization of antibacterial cmc films by incorporation of montmorillonite and tio2 nanoparticles. 6 th International Symposium on Polymers and Advanced Materials. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University & Shota Rustaveli Batumi State University, Batumi, Georgia, 17-20 July 2019. Abstract
 24. یونس زاهدی و رضوان شاددل. مروري بر ويژگيها، توزيع جغرافيايي و بيماريزايي سم قارچي اکراتوکسین A. دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. موسسه آموزش عالي بينالود مشهد و مرکز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در جامعه (مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار). تهران.  17 تيرماه 1399.
 25. رضوان شاددل، یونس زاهدی و صفورا اکبری علویجه. کاربرد بیوپلیمرهای سبز بدست آمده از محصولات جانبی کارخانجات به عنوان مواد دیواره در ریزپوشانی به روش خشک کردن پاششي. دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. موسسه آموزش عالي بينالود مشهد و مرکز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در جامعه (مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار) تهران.  17 تيرماه 1399.
 26. رضوان شاددل، یونس زاهدی و صفورا اکبری علویجه. استفاده از نانوکیتوزان برای ریزپوشانی مواد زیست فعال و غذا-دارو دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. موسسه آموزش عالي بينالود مشهد و مرکز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در جامعه (مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار). تهران.  17 تيرماه 1399.
 27. معصومه سلامتيان، يونس زاهدي. استخراج ترکیبات با ارزش بالا از پسماندهای صنایع غذایی و کشاورزی. اولين کنفرانس ملي مديريت سبز پسماند. دانشگاه محقق اردبيلي. اردبيل 19 و 20 خرداد 1400.
 28. يونس زاهدي، فاطمه بخشي. ارزشمندسازي محصولات جانبی شیلات: چالش­ها و نگرانی­های فنی صنایع غذایی. اولين کنفرانس ملي مديريت سبز پسماند. دانشگاه محقق اردبيلي. اردبيل 19 و 20 خرداد 1400.
 29. يونس زاهدي، تينا عاليقدري. زباله ها و محصولات جانبی: منابع آتی کاروتنوئیدها برای اهداف بیوتکنولوژيکی و برنامه­هاي سلامتبخشي. اولين کنفرانس ملي مديريت سبز پسماند. دانشگاه محقق اردبيلي. اردبيل 19 و 20 خرداد 1400.
:: ::