اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
تالیف:
  1. قنبرزاده، بابک؛ الماسی، هادی؛ زاهدی، یونس. بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی و کاربرد آنها در صنایع غذایی و داروئی. 1388. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 526 ص.
  2. یوسفی، علیرضا؛ زاهدی، یونس؛ خدابخش اقدم؛ شهلا. فرایند تغلیظ در صنایع غذایی: روشها و اصول مهندسی. 1397. انتشارات دانشگاه بناب. 198 ص.
  3. Zahedi, Younes. Edible/Biodegradable Films and Coatings from Natural Hydrocolloids (Chapter 23), In: Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions, (Edited by S.M.A. Razavi). 2019. John Wiley and Sons Ltd., Chichester, England. 800 pages.
تدوین و گردآوری:

هدایت ایوریق، نعمت، زاهدي. یونس. پرورش شتر (پراکنش، اهمیت اقتصادی و ویژگی­ تولیدات). 1395. انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی. 258 ص.
 
:: ::