اعضا - یونس زاهدی دیزج یکان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر یونس زاهدی دیزج یکان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
  • رتبه سوم دوره لیسانس ورودی  سال1382 علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
  • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی سال 1386
  • رتبه اول کنکور دکتری علوم و صنایع غذایی-گرایش تکنولوژی مواد غذایی سال 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
  • مقاله برتر نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی.21-22 اردیبهشت1390. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
:: ::