اعضا - حسین محب الدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین محب الدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  1. بهروز دستار (مجری طرح)، محمود شمس شرق، سعید زره­داران و حسین محب الدینی (همکاران طرح). بررسی صفات تولیدی و شیوع آسیت در جوجه­های گوشتی در پاسخ به کاهش مدت دسترسی روزانه جیره آغازین.
     
  2. بهروز دستار (مجری طرح)، محمود شمس شرق و حسین محب الدینی (همکاران طرح). تأثیر محدودیت غذایی بر عملکرد جوجه­های گوشتی
  3. حسین محب الدینی (مجری طرح) .اثر هیدرولیز آنزیمی پروتئین گرده بر آمینواسیدهای آزاد و مقایسه آن با ژله رویال.
  4. حسین محب الدینی (مجری طرح). اثر کنجاله سویای تخمیری، مکمل پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و فراسنجه­های خون جوجه­های گوشتی چالش یافته با سالمونلا تیفی موریوم.
:: ::