اعضا - حسین محب الدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین محب الدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
گواهي مي‌شود
      جناب آقاي حسين محب الديني از مدرسين طرح سربازي گروه علوم دامي و صنايع غذايي از نيمسال دوم تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ تا پايان نيمسال اول۹۷ به شرح زير با اين دانشگاه همکاري داشته اند
اين گواهي بنا به درخواست نامبرده صادر شده و ارزش ديگري ندارد.
:: ::