اعضا - حسین محب الدینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حسین محب الدینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی : مهندسی علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد: تغذیه دام دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان

دکتری: تغذیه طیور (انجام رساله در زمینه تغذیه زنبورعسل) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 --فرصت مطالعاتی: موسسه تحقیقاتی پرورش و اصلاح نژاد زنبورعسل----آلمان (برلین)

:: ::