اعضا - رئوف مصطفی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رئوف مصطفی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده

§ جریان زیست‌محیطی در رودخانه‌ها- سمینار دانشگاه و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی بوکان، 21 آذر ماه 1391

§ کشاورزی پایدار و مدیریت جامع آبخیز- سمینار کشاورزی نوین، دانشگاه پیام نور مهاباد آذر ماه 1391

§ آموزش نرم‌افزار اکسل پیشرفته- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، (6 ساعت) 2 تا 4 اردیبهشت 1392

:: ::