اعضا - رئوف مصطفی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رئوف مصطفی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
 
  1. سوابق آموزشي (تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی)- مقطع کارشناسی
رديف مقطع عنوان درس رشته دانشگاه/موسسه آموزشی تعداد ترم تدریس‌شده تعداد واحد
1 کارشناسی آبخيزداري در مرتع مرتعداری مركز آموزش شهيد باكري جهاد كشاورزي- ارومیه 1 2 واحد
2 کارشناسی آبخیزداری و حفاظت آب و خاک علوم کشاورزی- اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مهاباد 1 2 واحد
3 کارشناسی آبخیزداری و حفاظت آب و خاک آب و خاک- مدیریت و آبادانی روستاها - منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه پیام نور مهاباد 1 2 واحد
4 کارشناسی آبخیزداری مهندسی علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی 1 3 واحد
5 کارشناسی هیدرولوژی عمومی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 3
6 کارشناسی زبان تخصصی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2
7 کارشناسی هیدروگرافی سنجش از دور دانشگاه محقق اردبیلی 1 2
8 کارشناسی سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2
9 کارشناسی کارتوگرافی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2
10 کارشناسی کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 2 2
11 کارشناسی هیدرولوژی کاربردی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2
12 کارشناسی سیاست و قوانین منابع طبیعی مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 1 2
13 کارشناسی شناخت منابع طبیعی مهندسی طبیعت/صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی 1 3
14 کارشناسی آشنایی با نرمافزار در منابع طبیعی مهندسی طبیعت دانشگاه محقق اردبیلی 1 2
15 کارشناسی هوا و اقلیمشناسی مهندسی طبیعت دانشگاه محقق اردبیلی 1 3
 
  1. سوابق آموزشي (تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی)- مقطع کارشناسی ارشد
رديف مقطع عنوان درس رشته دانشگاه/موسسه آموزشی تعداد ترم تعداد واحد
1 کارشناسی ارشد هیدرولوژی پیشرفته اقلیم شناسی-جغرافیای طبیعی دانشگاه پیام نور سقز 1 2 واحد
2 کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کشاورزی اقلیم شناسی-آب و هواشناسی کاربردی دانشگاه پیام نور سقز 1 2 واحد
3 کارشناسی ارشد کنترل سیلاب آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2 واحد
4 کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2 واحد
5 کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2 واحد
6 کارشناسی ارشد احیاء مناطق خشک و نیمه‌خشک مرتعداری دانشگاه محقق اردبیلی 3 2 واحد
7 کارشناسی ارشد مدلسازی هیدرواقلیمی هیدرو-ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی 1 2 واحد
8 کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS در آب و هواشناسی آب و هواشناسی کاربردی دانشگاه محقق اردبیلی 1 2 واحد
9 کارشناسی ارشد اصول و روش مدیریت آب و خاک سنجش از دور و GIS گرایش آب و خاک دانشگاه محقق اردبیلی 1 2 واحد
10 کارشناسی ارشد آمایش سرزمین آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 1 2 واحد
11 کارشناسی ارشد مدیریت دشت های سیلابی آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 1 2 واحد
12 کارشناسی ارشد آبخیزداری شهری آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی 1 2 واحد
 
  1. سوابق آموزشي (تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی)- مقطع دکتری
رديف مقطع عنوان درس رشته دانشگاه/موسسه آموزشی تعداد ترم تعداد واحد
1 دکتری تغییر اقلیم و مرتعداری علوم مرتع دانشگاه محقق اردبیلی 1
:: ::