EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - Raoof Mostafazadeh


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر Raoof Mostafazadeh | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

§ هیدرولوژی آبخیز

§ مدلسازی بارش- رواناب

§ شاخص های ارزیابی سلامت آبخیز/رودخانه

§ برآورد و تحلیل جریانهای زیست‌محیطی

§ متریک‌های سیمای سرزمین

§ تصمیم‌گیری در مدیریت جامع آبخیزها

§ تحلیل الگوی زمانی-مکانی وقایع حدی هیدرو-اقلیمی (سیل-خشکسالی)

§ رویکردهای سناریوسازی در آمایش سرزمین

§ پایش و ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

:: ::