اعضا - رئوف مصطفی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رئوف مصطفی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای

§ عضو انجمن تصمیم‌گیری چند معیاره International Society on Multiple Criteria Decision Making

§ عضو انجمن بین المللی اقلیم شهری International Association for Urban Climate (IAUC)

§ عضو انجمن بین المللی هواشناسی کشاورزی International Society for Agricultural Meteorology (INSAM)

§ عضو انجمن بین المللی علوم هیدرولوژی International Association of Hydrological Sciences (IAHS)

§ عضو انجمن آبخيزداري ايران

:: ::