اعضا - رئوف مصطفی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رئوف مصطفی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

رديف

عنوان مجله/نشریه

دانشگاه/موسسه

1

جغرافیا و توسعه شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

2

پژوهش آب در کشاورزی

موسسه تحقیقات خاک و آب

3

آب و خاک

دانشگاه فردوسی مشهد

4

اکوسیستم‌های طبیعی ایران

دانشگاه آزاد نور

5

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

دانشگاه خوارزمی

6

منابع آب و توسعه

-

7

فیزیک زمین و فضا

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

8

هیدروژئومورفولوژی

دانشگاه تبریز

9

Arabian Journal of Geoscience

Saudi Society for Geosciences

10

حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

11

جغرافیا و پایداری محیط

دانشگاه رازی

12

تحقیقات خاک و آب ایران

دانشگاه تهران

13

پژوهش‌های حفاظت آب و خاک

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

14

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

انجمن آبخیزداری ایران

15

جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای

دانشگاه فردوسی مشهد

16

مهندسی آبیاری و آب

انجمن آبیاری  آب ایران

17

مهندسی و مدیریت آبخیز

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

18

دانش آب و خاک

دانشگاه تبریز

19

هواشناسی کشاورزی

انجمن مهندسی آبیاری و آب

20

آب و توسعه پایدار

دانشگاه فردوسی مشهد

21

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

22

دانش کشاورزی و تولید پایدار

دانشگاه تبریز

23

Journal of Soil Environment

University of Mohaghegh Ardabili

24

ECOPERSIA

Tarbiat Modares University

25

اکوهیدرولوژی

دانشگاه تهران

26

پژوهش‌های فرسایش محیطی

دانشگاه هرمزگان

27

پژوهشهای منظر شهر

هسته مطالعات منظر شهری

28

ترویج و توسعه آبخیزداری

انجمن آبخیزداری ایران

29

علوم و تکنولوژی محیط زیست

دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

30

Paddy and Water Environment

Springer

31

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)

دانشگاه صنعتی اصفهان

32

محیط زیست و مهندسی آب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

:: ::