اعضا - رئوف مصطفی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رئوف مصطفی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

§ دانشگاه تربيت مدرس- دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری سال 1393

- عنوان رساله: " تاثير سناريوهاي مختلف مديريت متريک‌هاي چشم‌انداز بر تغييرات روانآب و رسوب رگبار "

§ دانشگاه علوم‌ كشاورزي ‌و‌ منابع‌طبيعي گرگان-کارشناسي ‌ارشد مهندسي آبخيزداري سال 1387

- عنوان پایان‌نامه: "شبيه‌سازي تاثيرات هيدرولوژيكي سازه‌هاي اصلاحي به منظور ارزيابي سناريوهاي سازه‌اي كنترل سيل در آبخيز جعفرآباد، استان گلستان"

{C}§ {C}دانشگاه علوم‌ كشاورزي ‌و‌ منابع‌طبيعي گرگان- کارشناسي منابع طبیعی- مرتع و آبخيزداري سال 1383

- عنوان پروژه: "طراحي سازه‌های آبی (چكدم‌هاي رسوبگير- حوزه آبخيز قلعه قافه، استان گلستان)"

{C}§ {C}دانشگاه كردستان- فوق ديپلم مرتع و آبخيزداري سال 1380

§ مركز پيش دانشگاهي فارابي شهرستان بوكان- ديپلم تجربي سال 1378

:: ::