اعضا - جواد رمضانی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد رمضانی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
عنوان مقاله عنوان مجله
بررسی عملکرد هیدرولیکی  قطره­چکان­های تنظیم­کننده و غیرتنظیم­کننده فشاردر فشار و دماهای مختلف مجله علمی- پژوهشی، مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ارزيابي آزمايشگاهي پوششهاي مصنوعي زهكش هاي زير زميني توليد شده در داخل كشور و مقايسه آن با انواع مشابه خارجي مجله علمی- پژوهشی، مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ارزيابي لایسیمتری اثرات تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق مجله علمی- پژوهشی، مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیریت سطح ایستابی و تأثیر آن  بر عملکرد ذرت و میزان مشارکت آب زیرزمینی در تأمین نیاز آبی گیاه مجله علمی- پژوهشی دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز
ارزیابی توابع جذب آب  در شرایط تنش هم‌زمان خشکی و شوری در گوجه‌فرنگی مینیاتوری نشریه پژوهش آب در کشاورزی جلد32، شماره2 ،1397
ارزیابی تاثیر شوری آب ­آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه­گیلاسی نشریه آب و خاک، جلد 32، شماره3 ، مرداد - شهریور 1397
ارزیابی عملکرد روش‌های انتخاب متغیر در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه دو اقلیم متفاوت نشریه آب و خاک، جلد 32، شماره3 ، مهر  آبان1397 آماده چاپ
بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین نشریه مخاطرات محیط طبیعی دوره هشتم شماره 22 زمستان 1398
بررسی کارایی نرمافزار FLUENT در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلند مسیر نشریه تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی شماره 77 زمستان 1398
تعیین رابطه فرونشست زمین و افت سطح آبزیرزمینی با دو روش تداخل
سنجی راداری و ایستگاه ثابت GPS )مطالعه موردی: دشت سلماس(
نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، تابستان 1399
ارزيابی کارايی راکتور زيستی با مقطع مثلثی برای حذف نيترات پساب کشاورزی تحقيقات آب و خاک ايران، دوره 51، شماره 5، مرداد 1399
تعیین نواحی همگن هیدرولوژیکی برای برآورد رواناب در حوضه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از تحلیل خوشه ای )مطالعه موردی:  استان اردبیل( نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سا ل دهم، شماره دو، زمستان 1399
Examination of Various Feature Selection Approaches  for Daily Precipitation Downscaling in Different Climates Water Resources Management volume 35pages 407–427 (2021)
اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه گوجه فرنگی (’ Saint Pierre ‘)و عملکرد آن تحت مدیریت زمان آبیاری نشریه علوم باغباني )علوم و صنایع كشاورزي(
جلد 35، شماره 2، تابستان 1400
عدم قطعیت مدلهای گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال سیزدهم، شماره 51 ، بهار 1400
بررسی عملکرد رآکتور زيستی تراشه چوب برای حذف نيترات از پسابها تحقيقات آب و خاک ايران، دوره 52، شماره 4، تیر 1400
اثر کم آبیاری با آب شور بر عملکرد و صفات رویشی گیاه اسفناج ( Spinacia Oleraceae L.) در یک اقلیم خشک   نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران، سال دوازدهم، شماره چهل و ششم، تابستان 1400
:: ::