اعضا - جواد رمضانی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جواد رمضانی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها
داوری در کنفرانس ها:
- دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 12 و 13 اسفند 1394 دانشگاه محقق اردبیلی 
- ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران دانشگاه کردستان  اول تا سوم  اردیبهشت ماه 1395  
- اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی (16-17 آگوست 2017

- شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل    15 و 16 شهریور   1396

- دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی-  3 و4 شهریور 1398

:: ::