اعضا - سلیم فرزانه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سلیم فرزانه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها

  دوره‏های آموزشی

  ردیف

  عنوان دوره

  تاریخ برگزاری

  محل برگزاری

  1

  آشنایی با روش‏ها و دستگاه‏های تجزیه خاک، گیاه و فیزیولوژی گیاهی

  1381

  موسسه تحقیقات چغندرقند- کرج

  2

  تولید بذر چغندرقند

  1382

  مرکز آموزش جهاد کشاورزی اردبیل

  3

  مهارت 1 کامپیوتر

  1383

  مرکز آموزش جهاد کشاورزی اردبیل

  4

  مکالمه زبان انگلیسی

  1383

  موسسه علمی فرهنگی هنگامه

  5

  طراحی نصب و اجرای روش‏های آبیاری تحت فشار

  1386

  مرکز آموزش جهاد کشاورزی اردبیل

  6

  دوره آموزشی تکنولوژی بذر چغندرقند

  1389

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  7

  دوره آموزشی زراعت چغندر بذری

  1390

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  8

  پیش‏آگاهی، کمًی‏سازی و راه‏های مقابله با دماهای بحرانی

  1390

  دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

  9

  دوره آموزشی نرم‏افزار SAS و SPSS

  1390

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

:: ::