اعضا - سلیم فرزانه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سلیم فرزانه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

  1) اكرم قادري ف., س. گالشي., س. فرزانه و ا. زينلي. 1381. اثر شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه 4 رقم شبدر زيرزميني (Trifolium subterraneum L). پژوهش و سازندگي (زراعت و باغباني) شماره 3، 4. صفحه 98 تا 103.

  2) اكرم قادري ف.، ا. زينلي و س. فرزانه. 1380. اثر آللوپاتیک در منه برظهور و رشد گیاهچه گندم،کلزا،خردل وحشی ویولاف وحشی مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 8. شماره 3.صفحه

  113 تا 120.

  3) گالشی، س.، س. فرزانه، و ا. سلطانی، ج. رضایی. 1385. ارزیابی واکنش چهل ژنوتیپ پنبه به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی . مجلۀ علوم کشاورزی و منابع طبیعی . جلد 13، ویژه­نامه زراعت، ص. 42 تا 56 .

  4) گالشی، س.، س. فرزانه، و ا. سلطانی . 1384. بررسی تحمل به خشکی در چهل ژنوتیپ پنبه در مرحله گیاهچه. مجلۀ نهال و بذر. جلد 21، شمارۀ 1، ص 65 تا 79 .

  5) فرزانه، س.، م. ضعیفی‏زاده.، ر. سیدشریفی.، م. دهقانشعار و ج. اسودی. 1385. تعیین مناسب ترین سطوح کودی نیتروژن،فسفر وپتاسیم( N.P.K )بر تولید بذرچغندرقند در منطقه اردبیل.1385.شماره 2.

  6) فرزانه، س.، ر. سیدشریفی و ف. اکرم‏قادری. 1387. بررسی تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام چغندر قند در شرایط آزمایشگاهی.مجله دانش کشاورزی.جلد 18. شماره 2 صفحه 81 تا 93.

  7- Sam-Dalirie , M., R. Seyed Sharifi, and S. Farzaneh . 2010. Evaluation of yield, dry matter accumulation and leaf area index in Wheat genotypes as affected by terminal drought stress. Notulae Botanicae Horti AgrobotaniciCluj-Napoca (Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj). 38 (1): 182-186.

 8- Farzane, S., and E. Soltani. 2011. Relationships between hydrotime parameters and seed vigor in Sugar Beet . Seed Science and Biotechnology . 5 (1): 7-10.

  9- Soltani, E. and S. Farzane. 2014. Hydrotime analysis for determination of seed vigour in cotton. Seed Science and Technology. 42: 260-273.

  10- Farzane, S., E. Soltani., E. Zeinali and F. Ghaderi-Far. 2014. Screening Oilseed Rape Germination for ermotolerance Using a Laboratory-Based Method . 36(1): 15-27.

 

 

:: ::