اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
  1. مدرس کارگاه آموزشی نرم افزار FLUENT در سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تبریز. به مدت 4 ساعت.
  2. مدرس کارگاه آموزشی نرم افزار FLUENT در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. مورخه 25/9/1394 به مدت 2 ساعت.
  3. مدرس کارگاه آموزشی نرم افزار Gambit در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. مورخه 25/9/1394 به مدت 2 ساعت.
  4. مدرس کارگاه آموزشی مقاله نویسی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. مورخه 2/2/1396 به مدت 2 ساعت.
  5. مدرس کارگاه آموزشی نحوه نگارش مقالات فارسی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. مورخه 7/10/1395 به مدت 4 ساعت.
  6. مدرس کارگاه آموزشی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. مورخه 15/2/1394 به مدت 4 ساعت.

 
 

:: ::