اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  1. نیک­پور م.ر. (مجری اصلی)، صادقی ح. شجاع طلاتپه ف. 1395. شبیه سازی سه بعدی پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش با مقطع واگرا با استفاده از CFD. دانشگاه محقق اردبیلی.
  2. نیک­پور م.ر. (مجری اصلی) و ثانی خانی ه. 1396. مدل­سازی رسوبات معلق حوضه آبریز دره­رود با استفاده از محاسبات نرم. دانشگاه محقق اردبیلی.
  3. نیک­پور م.ر. (مجری اصلی) و خسروی­نیا پ. 1396. شبیه­ سازی سه­ بعدی الگوی جریان در تلاقی کانال­های روباز با استفاده از Fluent. دانشگاه محقق اردبیلی.
  4. نیک­پور م.ر. (مجری اصلی) و عبداللهی اسدآبادی، س. 1397. پیش­بینی بارش ماهانه استان اردبیل با استفاده از مدل­های ANN، WANN، GEP و WGEP. دانشگاه محقق اردبیلی.
  5. نیک­پور م.ر. (مجری اصلی) و خسروی­نیا پ. 1398. پیش­بینی عمق آبشستگی، ارتفاع رسوب­گذاری و میدان سرعت در تلاقی کانال­های روباز با استفاده از مدل­های داده محور. دانشگاه محقق اردبیلی.
  6. حسینی ی. نیک­پور م.ر. رمضانی مقدم ج. 1396. بررسی هیدرولیک جریان در قطره چکان­ها توسط نرم­افزار Fluent. دانشگاه محقق اردبیلی.
:: ::