اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. نيك­پور، م.ر. 1397. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه­ های آرامش همگرا. مجله مهندسی عمران مدرس، 18(1): 251-243.
 2. نيك­پور، م.ر. 1397. بررسی پارامترهای آشفتگی در پرش هیدرولیکی با مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از مدل­ Fluent. مجله علوم و مهندسی آبیاری، 41(2): 75-61.
 3. نيك­پور، م.ر. خسروی­ نیا، پ. 1396. شبیه ­سازی عددی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی کانال­های روباز. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 11(6): 1037-1024.
 4. نيك­پور، م.ر. ثانی ­خانی، ه. 1396. مدل ­سازی رسوبات معلق رودخانه با استفاده از محاسبات نرم (مطالعه موردی: رودخانه دره­ رود). فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 8(30): 44-29.
 5. نيك­پور، م.ر. محمودی س. 1397. مقایسه کارآیی مدل­های هوشمند در روندیابی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای، استان اردبیل). فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 8(32): 78-64.
 6. نيك­پور، م.ر. ثانی ­خانی، ه. محمودی، س. محمدی، ع. 1395. کاربرد مدل­های LS-SVM، ANN، WNN و GEP در شبیه ­سازی بارش- رواناب رودخانه خیاوچای. مجله اکوهیدرولوژی، 4(2): 639-627.
 7. نيك­پور، م.ر. ثانی ­خانی، ه. محمودی س. نسترنی س. 1397. مدل­سازی بارش رواناب روزانه رودخانه دره­ رود واقع در استان اردبیل. مجله علوم و مهندسی آبیاری. 41(4): 146-133.
 8. نيك­پور، م.ر. عبداللهی، س. 1399. پیش­ بینی بارش ماهانه استان اردبیل با استفاده از مدل­های ANN و WANN. فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(40): 255-239.
 9. عطایی، ی. نيك­پور، م.ر. کانونی، الف. حسینی، ی. 1399. کاربرد سه مدل­ هوشمند در برآورد بار معلق حوضه­ های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره­ رود، استان اردبیل). نشریه آب و خاک، 34(4): 845-827.
 10. علیپور، س. بهمنش، ج. نيك­پور، م.ر. 1395. مطالعه آزمایشگاهی اثر امواج ضربه­ ای در تبدیل کانال­های روباز با مقاطع ذوزنقه­ ای و مستطیلی بر مشخصات جریان. نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک، 24(1): 128-121.
 11. صادقی، ح. دانشفراز، ر. بهمنش، ج. نيك­پور، م.ر. 1394. تأثير شکل ديواره تبديل­ هاي واگرا بر روي خصوصيات پرش هيدروليکي. مجله مهندسی عمران شریف، 31(2): 62-57.
 12. دانشفراز، ر. صادقی، ح. نيك­پور، م.ر. شجاع، ف. 1395. تحلیل رفتار پرش هیدرولیکی در تبدیل­های کانال روباز. مجله پژوهش آب ایران، 10(3): 87-95.
 13. ثانی­ خانی، ه. نيك­پور، م.ر. فرسادي زاده، د. معيري، م. 1394. پیش­ بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه­ های هوشمند. مجله پژوهش آب ایران، 9(2): 168-165 (یادداشت فنی)
 14. حسینی، ی. رمضانی مقدم، ج. نيك­پور، م.ر. عبدلی، ع. 1397. ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری در گیاه گوجه­ فرنگی مینیاتوری. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، 32(2): 265-247.
 15. رمضانی مقدم، ج. حسینی، ی. نيك­پور، م.ر. عبدلی، ع. 1397. ارزیابی تاثیر شوری آب ­آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه­ گیلاسی. نشریه آب و خاک، 32(3): 500-489.
 16. رمضانی مقدم، ج. عبدلی، ع. حسینی، ی. نيك­پور، م.ر. دهقان، ه. 1400. اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه گوجه­ فرنگی (Saint Pierre) و عملکرد آن تحت مدیریت زمان آبیاری. نشریه علوم باغبانی، 35(2): 234-223.
 17. حسینی، ی. ورجاوند، پ. رمضانی مقدم، ج. نيك­پور، م.ر. 1398. بررسی کارایی نرم­ افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره ­چکان بلند مسیر. مجله تحقیقات مهندسی سازه ­های آبیاری و زهکشی، 20(77): 16-1.
 18. امیری، ع. کرمی، ح. فرزین، س. نيك­پور، م.ر. 1398. مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال­های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی. مجله مهندسی عمران مدرس،. 19(2): 25-13.
 19. کرمی، ح. حسینی، خ. فرزین، س. نيك­پور، م.ر. انجم­روز، س. 1395. تحلیل سه­ بعدی تأثیر تکیه­ گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D. فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 7(27): 31-16.
 20. کانونی، الف. پوریامنش، م. نيك­پور، م.ر. فیضی، الف. 1397. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره ­برداری دریچه­ های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل). نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 6(12): 1447-1435.
 21. پورسیف­اللهی، ب. کانونی، الف. نیک­پور، م.ر. رمضانی مقدم، ج. 1399. تعیین نواحی همگن هیدرولوژیکی برای برآورد رواناب در حوضه­ های آبریز فاقد آمار با استفاده از تحلیل خوشه­ ای (مطالعه موردی: استان اردبیل). نشریه حفاظت منابع آب و خاک. 10(2): 110-97.
 22. خسروی­ نیا، پ. حسين­ زاده دلير، ع. شفاعی بجستان، م. نيك­پور، م.ر. 1398. مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال­های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی. مجله تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی. 20(75): 16-1.
 23. Khosravinia P., Nikpour M.R*., Malekpour A., Hosseinzadeh Dalir A. 2019. Effect of side slope of main channels on formation and penetration of scour hole in confluences. River Research and Applications. 35(2): 159-168. https://doi.org/10.1002/rra.3398
 24. Esmaeilbeiki F., Nikpour M.R*., Singh V.K., Kisi O., Sihag P., Sanikhani H. 2020. Exploring the application of soft computing techniques for spatial evaluation of groundwater quality variables. Journal of Cleaner Production. 276, (124206). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124206
 25. Kisi O., Khosravinia P., Nikpour M.R., Sanikhani H. 2019. Hydrodynamics of river-chammel confluence; toward modeling separation zone using GEP, MARS, M5 Tree and DENFIS techniques. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 33: 1089-1107. https://doi.org/10.1007/s00477-019-01684-0
 26. Khosravinia P. Nikpour M.R*. Kisi O., Yaseen Z.M. 2020. Application of novel data mining algorithms in prediction of discharge and end depth in trapezoidal sections. Computers and Electronics in Agriculture. 170, (105283). https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105283
 27. Khosravinia P., Malekpour A., Nikpour M.R.,  Hosseinzadeh Dalir A. 2020. Scour depth in confluences considering tributary flow, bank slop, and post-confluence conditions. Water Science and Technology: Water supply. 20(6): 2389-2399. https://doi.org/ 10.2166/ws.2020.131
:: ::