اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. نيك­پور، م.ر. 1397. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش همگرا. مجله مهندسی عمران مدرس، 18(1): 251-243.
 2. نيك­پور، م.ر. 1397. بررسی پارامترهای آشفتگی در پرش هیدرولیکی با مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از مدل­ Fluent. مجله علوم و مهندسی آبیاری، 41(2): 75-61.
 3. نيك­پور، م.ر. خسروی­نیا، پ. 1396. شبیه­سازی عددی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی کانال­های روباز. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 11(6): 1037-1024.
 4. نيك­پور، م.ر. ثانی­خانی، ه. 1396. مدل­سازی رسوبات معلق رودخانه با استفاده از محاسبات نرم (مطالعه موردی: رودخانه دره­رود). فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 8(30): 44-29.
 5. نيك­پور، م.ر. محمودی س. 1397. مقایسه کارآیی مدل­های هوشمند در روندیابی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای، استان اردبیل). فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 8(32): 78-64.
 6. نيك­پور، م.ر. ثانی­خانی، ه. محمودی، س. محمدی، ع. 1395. کاربرد مدل­های LS-SVM، ANN، WNN و GEP در شبیه­سازی بارش- رواناب رودخانه خیاوچای. مجله اکوهیدرولوژی، 4(2): 639-627.
 7. نيك­پور، م.ر. ثانی­خانی، ه. محمودی س. نسترنی س. 1397. مدل­سازی بارش رواناب روزانه رودخانه دره­رود واقع در استان اردبیل. مجله علوم و مهندسی آبیاری. 41(4): 146-133.
 8. علیپور، س. بهمنش، ج. نيك­پور، م.ر. 1395. مطالعه آزمایشگاهی اثر امواج ضربه­ای در تبدیل کانال­های روباز با مقاطع ذوزنقه­ای و مستطیلی بر مشخصات جریان. نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک، 24(1): 128-121.
 9. صادقی، ح. دانشفراز، ر. بهمنش، ج. نيك­پور، م.ر. 1394. تأثير شکل ديواره تبديل­هاي واگرا بر روي خصوصيات پرش هيدروليکي. مجله مهندسی عمران شریف، 31(2): 62-57.
 10. دانشفراز، ر. صادقی، ح. نيك­پور، م.ر. شجاع، ف. 1395. تحلیل رفتار پرش هیدرولیکی در تبدیل­های کانال روباز. مجله پژوهش آب ایران، 10(3): 87-95.
 11. ثانی­خانی، ه. نيك­پور، م.ر. فرسادي زاده،د. معيري،م. 1394. پیش­بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه­های هوشمند. مجله پژوهش آب ایران، 9(2): 168-165 (یادداشت فنی)
 12. حسینی، ی. رمضانی مقدم، ج. نيك­پور، م.ر. عبدلی، ع. 1397. ارزیابی توابع جذب آب در شرایط تنش همزمان خشکی و شوری در گیاه گوجه­فرنگی مینیاتوری. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، 32(2): 265-247.
 13. رمضانی مقدم، ج. حسینی، ی. نيك­پور، م.ر. عبدلی، ع. 1397. ارزیابی تاثیر شوری آب ­آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه­گیلاسی. نشریه آب و خاک، 32(3): 500-489.
 14. کرمی، ح. حسینی، خ. فرزین، س. نيك­پور، م.ر. انجم­روز، س. 1395. تحلیل سه­بعدی تأثیر تکیه­گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D. فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ایران، 7(27): 31-16.
 15. کانونی، الف. پوریامنش، م. نيك­پور، م.ر. فیضی، الف. 1397. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره­برداری دریچه­های مدول نیرپیک در کانال اصلی توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه آبیاری یامچی، اردبیل). نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 6(12): 1447-1435.
 16. خسروی­نیا، پ. حسين­زاده دلير،ع. شفاعی بجستان، م. نيك­پور، م.ر. 1398. مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال­های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی. مجله تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی. 20(75): 16-1.
 17. نيك­پور، م.ر. فرسادی­زاده، د. حسين­زاده دلير، ع. بهمنش، ج. سلماسی، ف. 1392. تحلیل امواج ضربه­ای در تبدیل­های همگرا با استفاده از مدل­های آزمایشگاهی و عددی. مجله دانش آب و خاک، 24(1): 152-143. (مستخرج از رساله دکتری)
 18. نيك­پور، م.ر. فرسادی­زاده، د. حسين­زاده دلير، ع. بهمنش، ج. شجاع، ف. 1393. مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه­ای در تبدیل­های همگرا. مجله علوم و مهندسی آبیاری، 37(2): 134-125. (مستخرج از رساله دکتری)
 19. نيك­پور، م.ر. فرسادی­زاده، د. حسين­زاده دلير، ع. بهمنش، ج. سلماسی، ف. 1393. تحلیل امواج ضربه­ای در تبدیل­های همگرا با استفاده از مدل­های آزمایشگاهی و عددی. نشریه آب و خاک، 28(2): 318-307. (مستخرج از رساله دکتری)
 20. Khosravinia P., Nikpour M.R*., Malekpour A. and Hosseinzadeh Dalir A. 2019. Effect of side slope of main channels on formation and penetration of scour hole in confluences. River Research and Applications. 35(2): 159-168. DOI: 10.1002/rra.3398
 21. Kisi O., Khosravinia P., Nikpour M.R. and Sanikhani H. 2019. Hydrodynamics of river-chammel confluence; toward modeling separation zone using GEP, MARS, M5 Tree and DENFIS techniques. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 33: 1089-1107. DOI: 10.1007/s00477-019-01684-0(
:: ::