اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی آب، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی کرج.

کارشناسی ارشد: سازه های آبی، دانشگاه تبریز.

دکترای تخصصی: سازه های آبی، دانشگاه تبریز.

:: ::