اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
 1. نيك­پور، م.ر. صادقی ع. دانشفراز. ر. 1395. شبیه سازی دو بعدی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش پایین دست بند انحرافی (مطالعه موردی: سد نوروزلو). اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. دانشگاه محقق اردبیلی.
 2. نيك­پور، م.ر. خسروی­نیا پ. 1394. بررسی آزمایشگاهی تأثیر هندسه دیواره تبدیل همگرا بر روی ارتفاع امواج ضربه­ای. اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب. دانشگاه شهید بهشتی
 3. نيك­پور، م.ر. فضابخش ش. ابراهیمیان الف. بهفرمنش م. 1394. پیش بینی بار معلق رودخانه نیرچای با استفاده از مدل­های شبکه­های عصبی مصنوعی و منحنی سنجه رسوب. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی.
 4. نيك­پور، م.ر. عبدلی م. رمضانی مقدم ج. 1394. تخمین پارامترهای کیفی آب چاه­های اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی.
 5. نيك­پور، م.ر. گیوی م. شجاع طلاتپه ف. 1395. کاربرد مدل­هاي هوشمند در پیش بینی روزانه جريان رودخانه. ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان.
 6. نيك­پور، م.ر. فکور پ. 1395. تخمین سطح آبهای زیر زمینی دشت اردبیل با استفاده از سامانه­های هوشمند. ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه کردستان.
 7. خسروی نیا پ. و نیک­پور م.ر. 1394. تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر مختصات نقطه حداکثر رسوبگذاری در تلاقی کانال های باز. اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب. دانشگاه شهید بهشتی
 8. باقری­نیا م. نیک­پور م.ر. بارانی غ. 1394. تحلیل فشار و سرعت در سرریز پلکانی با استفاده از فلوئنت (مطالعه موردی: سد سیاه بیشه پایین). اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب. دانشگاه شهید بهشتی
 9. رمضانی مقدم، ج. حسینی، ی. نیک­پور م.ر. عبدلی، ع. 1396. ارزیابی اثر شوری آب آبیاری بر محصول گوجه­فرنگی در شرایط گلخانه­ای. دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 10. اورجی، س. کانونی، الف. نیک­پور م.ر. عزیزی، ج. 1397. کاربرد شبکه­های عصبی در پیش­بینی جریان ورودی به مخزن سد (مطالعه موردی: سد یامچی و سبلان، اردبیل). اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش­های زیست محیطی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 11. مهدوی الف. دانشفراز ر. نیک­پور م.ر. 1395. تأثیر قطر و جنس لوله بر روی فشارهای ناشی از ضربه قوچ با استفاده از Fluent. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. دانشگاه محقق اردبیلی.
 12. پترینه ف. حسن­زاده ی. نیک­پور م.ر. 1395. تحلیل جریان روی سرریز اوجی با استفاده از Fluent (مطالعه موردی: سرریز سد سیلوه). اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. دانشگاه محقق اردبیلی.
 13. اورجی، س. کانونی، الف. نیک­پور م.ر. عزیزی، ج. 1396. پیش­بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد با استفاده از تحلیل سری­های زمانی. شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی.
 14. زینالی د. ارونقی ه. نیک­پور م.ر. 1396. شبیه­سازی عددی تأثیر هندسه سرریز پلکانی بر روی استهلاک انرژی با استفاده از Fluent. شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی.
 15. عبدلی، ع. حسینی، ی. رمضانی مقدم، ج. نیک­پور م.ر. 1396. بررسی تأثیر آبیاری با آب شور بر روی ویژگی­های کمی ریشه گیاه گوجه فرنگی رقم (Saint Pierre). شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی.
 16. عبدلی، ع. حسینی، ی. رمضانی مقدم، ج. نیک­پور م.ر. 1396. اثر همزمان تنش­های آبی و شوری بر رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه گوجه­فرنگی در شرایط گلخانه­ای. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. موسسه تحقیقات خاک و آب.
 17. روح­اله­پور الف. نیک­پور م.ر. 1396. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان عبوری از روی سرریز اوجی با استفاده از  نرم افزار Fluent (مطالعه موردی : سرریز سد احمد بیگلو). شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی.
 18. عزیززاده ف. نیک­پور م.ر. 1396. تحلیل جریان روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار Fluent (مطالعه موردی: سرریز سد بفراجرد). شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران. دانشگاه محقق اردبیلی.
 19. پورسیف­اللهی ب.، کانونی الف.، نیک­پور م.ر. و رمضانی مقدم، ج. 1397. تعیین نواحی همگن به منظور برآورد سیلاب در حوضه آبریز دره­رود استان اردبیل. ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب. وزارت نیرو.
 20. عطایی ی.، نیک­پور م.ر.، کانونی الف. و حسینی ی. برآورد بارمعلق رودخانه با استفاده از مدل­های ANN، GEP و منحنی سنجه (مطالعه موردی: ایستگاه مشیران، رودخانه دره­رود). دومین کنفرانس بین­المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی و ارگانیک مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 21. عطایی ی.، نیک­پور م.ر.، کانونی الف. و حسینی ی. کاربرد مدل­های ANFIS و منحنی سنجه در تخمین رسوبات معلق حوزه آبریز. اولین کنفرانس بین­المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی.
:: ::