اعضا - محمدرضا نیک پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا نیک پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

 کسب رتبه سوم آزمون ورودی دکترای تخصصی رشته سازه های آبی، سال 1388، دانشگاه تبریز.

  عضو دانشجويان استعدادهاي درخشان در دوره دکتری، دانشگاه تبريز.

:: ::