اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
  1. دانشجو: یاسر باهنر، بررسی عوامل موثر بر توان سازگاری کشاورزان گندم کار در مواجهه با تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: دشت مغان، استان اردبیل) (راهنمای پایان نامه)
  2. دانشجو: صمد دهقانپور، بررسی رفتار مدیریت بازاریابی تولید‌کنندگان گیاه دارویی زغال اخته در شهرستان کلیبر. (راهنمای پایان نامه)
:: ::