اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  • طرح پژوهشی: مهم‏ترین شاخص های بازدارنده پذیرش روش های آبیاری تحت‏فشار میان کشاورزان، با توجه به برآوردهای پهنه‏بندی خشکسالی در استان اردبیل. سال 1396.
  • طرح پژوهشی: تحلیل مؤلفه‏های اثرگذار بر سطح ریسک و مدیریت ریسک تولید، در میان کشاورزان ذرت‏کار دشت مغان. سال 1396.
:: ::