اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
- سوختانلو، مجتبی. (1397). مؤلفه‏های اثرگذار مدیریت ريسک تولید بر پذیرش بيمه محصولات کشاورزي (مطالعه موردی: کشاورزان ذرت‏کار دشت مغان. فصلنامه پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
(پذیرش نهایی و در نوبت چاپ)
- بندری، ابوالمحمد؛ باقری، اصغر و سوختانلو، مجتبی. (1397). تحلیل رفتار ايمني بهداشتي کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم شیمیایی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی.
(پذیرش نهایی و در نوبت چاپ)
:: ::