اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
ج-مقالات علمي-پژوهشي و علمی ترویجی معتبر و مصوب وزارت علوم
1- سوختانلو، مجتبی و ابوالمحمد بندری. (1396). تأثیر نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از رشته تحصیلی بر رضایت آموزشی با واسطه‏گری انگیزه تحصیلی. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 42. صص 42-58.  
(چاپ شده)
2- سوختانلو، مجتبی. (1396). تحلیل اثر بخشی نظام آموزش عالی کشاورزي بر پرورش قابلیتهاي کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزي (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی). فصلنامه راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي،  سال سوم، شماره 6 صص 34-43.
(چاپ شده)
3- سوختانلو، مجتبی و نجات واحدی. (1397). تحلیل مدل رفتار زیست ‏محیطی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. سال ششم، شماره سوم، صص 105-120.
(چاپ شده)
4- Bagheri, A., Sookhtanlou, M. (2017). Seed Potato Management among Potato Growers in Freydunshahr County (Isfahan Province), Iran. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD).  7(4), 497-508.
(چاپ شده)
 
5- Sookhtanlou, M. (2018). Inhibiting factors on adoption of pressurized irrigation methods, according to drought zoning in North-West Iran (Ardabil province). DESERT journal: International Desert Research Center (IDRC). 23 (1): 45-55.
(چاپ شده)
6- Sookhtanlo, Mojtaba; Mohammadi, Hamid Movahed; Rezvanfar, Ahmad; and Hedjazi, Yousef, (2014). Appropriate strategies for developing information marketing in Iranian Faculties of Agriculture. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1104.
(چاپ شده)
 
7- Bondori, Abolmohammad; Asghar Bagheri; Mojtaba Sookhtanlou; Mohammad Sadegh Allahyari and  Christos A. Damalas. (2018). Pesticide use in cereal production in Moghan Plain, Iran: Risk knowledge and farmers’ attitudes. Crop Protection. England, Elsevier: JCR, (Q1): IF: 1.920
(چاپ شده)
 
8- Sookhtanlou, M. (2018). Factors determining the adoption of the pressurized irrigation systems by farmers in North-West Iran. Journal of Research and Rural Planning. Volume 7, No. 3, pp:17-28.
 
(چاپ شده)
:: ::