اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
موضوع داوری و نظارت
امتیاز ملاحظات
داوری مقاله
علمی- پژوهشی
مجلات معتبر
داوری اثر
بدیع و ارزنده
هنری
داوری کتاب داوری یا
نظارت بر طرح
پژوهشی یا فناوری
كارگروه بررسي توانايي علمي موسسه هیات اجرايي جذب موسسه هیات مركزي جذب
13 داوری مقاله:
Investigating the educational potential of environmental management system (ISO 14001) on environmental functions of Municipality in Tehran Region
ü       21/07/1395 International Journal of Agricultural Management and Development        
14 داوری مقاله:
Role of rural Hadi plan on development of rural tourism infrastructures in Ardebil County
ü       04/10/1395 International Journal of Agricultural Management and Development        
15 داوری مقاله:
Study the Deployment Level of Optimum Management of Rice Farming and its Relationship with Some Demographic Variables of Rice Farmers (Case Study: Rice Farmers of Miyaneh City)
ü       08/10/1395 International Journal of Agricultural Management and Development        
16 داوری مقاله:
Assessment Of Poultry Workers Perceived Management Competencies In Kwara State, Nigeria
ü       30/02/1396 International Journal of Agricultural Management and Development        
  1 1 2 2 جـمع کـل        
10
 
 
 
ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
موضوع داوری و نظارت
امتیاز ملاحظات
داوری مقاله
علمی- پژوهشی
مجلات معتبر
داوری اثر
بدیع و ارزنده
هنری
داوری کتاب داوری یا
نظارت بر طرح
پژوهشی یا فناوری
كارگروه بررسي توانايي علمي موسسه هیات اجرايي جذب موسسه هیات مركزي جذب
17 داوری مقاله:
The Analyzing Effectiveness of Farmer Field School (FFS) Approach on Integrated Pest Management (IPM) in Increasing of Knowledge Level among Pomegranate Growers in Cirvan-Chardavol County
ü       13/04/1396 International Journal of Agricultural Management and Development        
18 داوری مقاله:
نابرابری درآمد و خسارت های محیط زیستی: چالش در فرضیه برابری با تاکید بر سطح تحصیلات
ü       26/10/1395 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار        
19 داوری مقاله:
موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی جهت آموزش کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه‏ای در حوزه سد قشلاق استان کردستان)
ü       05/11/1395 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار        
20 داوری مقاله:
بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتارهای شهروندی محیطی با توجه به نقش میانجی نگرش‌های شغلی
ü       02/02/1396 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار        
  1 1 2 2 جـمع کـل        
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه
موضوع داوری و نظارت
امتیاز ملاحظات
داوری مقاله
علمی- پژوهشی
مجلات معتبر
داوری اثر
بدیع و ارزنده
هنری
داوری کتاب داوری یا
نظارت بر طرح
پژوهشی یا فناوری
كارگروه بررسي توانايي علمي موسسه هیات اجرايي جذب موسسه هیات مركزي جذب
21 داوری مقاله:
میراث کشاورزی: راهبرد تحقق پایداری زیست محیطی در مناطق گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی باغملک و ایذه استان خوزستان)
ü       23/02/1396 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار        
22 داوری مقاله:
بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی برای افزایش عملکرد دانش آموزان دختر شهرستان لنگرود در زمینه صرفه جویی در مصرف آب
ü       11/04/1396 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار        
23 داوری مقاله:
Analyzing impact of small-holders’ cattle fattening on household income generation in Fadis district of Eastern Hararghe zone, Oromia, Ethiopia
ü
:: ::