اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
  عنوان مقاله نویسندگان عنوان همایش نوع همایش سال همایش
۱ بررسی میزان ضایعات در مراحل تولید گندم، میان کشاورزان گندم کار بخش رضویه در شهرستان مشهد مجتبی سوختانلو سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار- دانشگاه شهید مفتح ملی ۱۳۹۴
۲ بررسی شاخص های آسیب پذیری اجتماعی طی خشکسالی، میان کشاورزان گندم کار شهرستان مشهد مجتبی سوختانلو سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار- دانشگاه شهید مفتح ملی ۱۳۹۴
۳ بررسی مؤلفه هاي ریسک تولید گندم در میان کشاورزان گندم کار شهرستان مشهد مجتبی سوختانلو، ندا اخلاقی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها، با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری. دانشگاه تبریز. بین المللی داخلی ۱۳۹۳
۴ واکاوی خشکسالی شمال استان اردبیل در دو دهه اخیر با استفاده از نمایه ناهنجاری بارندگی (RAI) مجتبی سوختانلو، پریسا دولتی مهر اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم- سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی بین المللی داخلی ۱۳۹۴
۵ ضرورت مدیریت کاهش ضایعات تولید محصول گندم در بخش کشاورزی  ابوالمحمد بندری، مجتبی سوختانلو اولین همایش بین‏المللی و سومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار، همدان،نظام مهندسی بین المللی داخلی ۱۳۹۴
۶ تحلیل اسنادی نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار روستایی  ابوالمحمد بندری، مجتبی سوختانلو اولین همایش ملی بازاندیشی توسعه پایدار، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی ملی ۱۳۹۵
۷ چالش های توسعه کسب و کارهای خانگی، به عنوان راهبرد برتر اشتغال آفرینی در میان زنان روستایی سعید مفتح، مجتبی سوختانلو اولین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی و علوم دامی، تهران، هم اندیشان نوآور علم ملی ۱۳۹۵
۸ تبیین نقش پارادایم های مکانیزاسیون کشاورزی در راستای توسعه پایدار ابوالمحمد بندری، مجتبی سوختانلو دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان بین المللی داخلی ۱۳۹۵
۹ شناسایی مهم ترین پارامترهای فنی، اجتماعی و اقتصادی جهت آسیب پذیری خشکسالی کشاورزان بر اساس روش دلفی (مطالعه موردی: کارشناسان کشاورزی در شهرستان مشهد) مجتبی سوختانلو، سعید مفتح سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، دانشگاه تهران ملی ۱۳۹۵
۱۰ بررسی سنجش دانش برنج کاران شهرستان ساری نسبت به مدیریت ضایعات برنج ابراهیم ابراهیمی کلمری، اصغر باقری، مجتبی سوختانلو هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس ملی ۱۳۹۵
۱۱ شناسایی شاخص های تبیین وضعیت ضایعات برنج در مراحل کاشت، داشت و برداشت در شهرستان ساری ابراهیم ابراهیمی کلمری، اصغر باقری، مجتبی سوختانلو هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس ملی ۱۳۹۵
۱۲ تحلیل مولفه های گردشگری روستایی جهت بهبود توسعه پایدار روستایی نجات واحدی - ابوالمحمد بندری - مجتبی سوختانلو  سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، انجمن توسعه و ترویج بنیادین بین المللی داخلی ۱۳۹۵
۱۳ تحلیل اسنادی نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار ابوالمحمد بندری، مجتبی سوختانلو دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، کیان طرح دانش بین المللی داخلی ۱۳۹۵
۱۴ بررسی مدیریتی انواع پسماندهای شاخص کشاورزی در محصول غلات دشت مغان یاسر باهنر، مجتبی سوختانلو پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی بین المللی داخلی ۱۳۹۶
۱۵ تأثیر مؤلفه های آموزش عالی کشاورزی بر بروز ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی) مجتبی سوختانلو اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، دانشگاه صنایع و منابع ایران ملی ۱۳۹۶
16 تبیین علل عدم تمایل به پذیرش روش‏های آبیاری تحت فشار، از دیدگاه کشاورزان استان اردبیل مجتبی سوختانلو دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ملی 1396
17 گزینه های راهبردی برای مدیریت بازاریابی اطلاعات در مجلات علمی کشاورزی ایران
(تحلیل SWOT)
 
مجتبی سوختانلو پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی    
18 تعیین سطح ریسک گریزی تولید در میان ذرت کاران دشت مغان استان اردبیل آرمان شهبازی، مجتبی سوختانلو پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی    
19  
:: ::