اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
ر-کتاب
(1392).  خوشنودی فر، زهرا؛ سوختانلو، مجتبی و منصور نیک پناه. مبانی کارآفرینی در کشاورزی. انتشارات دانشگاه سراوان.   (چاپ شده)
 (1397). سوختانلو، مجتبی؛  شیری، نعمت الله و کیومرث زرافشانی. تحلیل مدل معادلات ساختاری در تحقیقات کارآفرینی کشاورزی با کمک برنامه لیزرل (LISREL انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
(چاپ شده)
:: ::