اعضا - مجتبی سوختانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجتبی سوختانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
- همزمان رتبه 6 ورودی کنکور ترويج و آموزش کشاورزی و رتبه 7  کنکور توسعه روستایی
- فارغ التحصیل رتبه دوم علمي در مقطع ارشد دانشگاه تهران
- رتبه یک ورودی کنکور دکتری در دانشگاه تهران
- رتبه اول آزمون کتبی جامع دکتری در دانشگاه تهران
 - فارغ التحصیل رتبه اول علميدر مقطع دکتری دانشگاه تهران
:: ::