اعضا - امید غفارزاده ملاباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهندس امید غفارزاده ملاباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

سوابق تدريس

دروس عمومي: مباني شيمي عمومی، آمار و احتمالات مقدماتی، آمار و احتمالات کاربردی، زبان تخصصی (منابع طبیعی)،

دروش بین رشته ای: کنترل کیفیت محصول، اصول حسابداری مقدماتی

دروس تخصصی: بازاریابی فراورده های چوبی، فرایندهای مکانیکی تولید خمير كاغذ، كاغذسازي 1 و 2، بازیافت و مرکب زدایی کاغذ، آزمایشگاه خمیر کاغذ، آزمایشگاه کاغذسازی

:: ::