اعضا - امید غفارزاده ملاباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهندس امید غفارزاده ملاباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

1- ناظر انجمن علمی گروه آموزشی علوم و صنایع چوب و کاغذ 

2- استاد مشاور پژوهشی گروه آموزشی علوم و صنایع چوب و کاغذ

:: ::