اعضا - یاشار عزیزیان کلاندرق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: یاشار عزیزیان کلاندرق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان کارشناسی ارشد فعلی:

۱-ب. بهمنش- دانشگاه محقق اردبیلی

۲-س. نوحی-دانشگاه محقق اردبیلی

۳- م. حبیبی-دانشگاه محقق اردبیلی

۴-م. آذین-دانشگاه محقق اردبیلی

۵-ف.صداقت دوست-دانشگاه محقق اردبیلی

۶-ن.چراغپور-دانشگاه محقق اردبیلی

۷-س.فتوحی-دانشگاه محقق اردبیلی

۸-ر. شکرانی-دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجویان کارشناسی ارشد فارغ التحصیل:

۱- س. کلاهی- دانشگاه گیلان

۲- ر. میرزانژاد اصل- دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۳- ف. قلی زاده- دانشگاه آزاد اسلامی

۴- م. دورنما- دانشگاه پیام نور

۵- ع. لونی- دانشگاه محقق اردبیلی

۶- ن. علیزاده-سیاکشی- دانشگاه محقق اردبیلی

۷-آ. احمدی-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۸- ن. محمد صالحی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  

:: ::