اعضا - یاشار عزیزیان کلاندرق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: یاشار عزیزیان کلاندرق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

 

  درس

  مقطع

  دانشگاه

  فیزیک حالت جامد پیشرفته 1

  فوق لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  زبان تخصصی

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  مکانیک کوانتمی ۱

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  مکانیک کوانتمی ۲

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  اپتیک

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  اپتیک غیرخطی۱

  دکتری فیزیک

  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  طیف نگاری(اسپکتروسکوپی)

  دکتری فیزیک

  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  اپتیک نیمه رسانا(موضوعات ویژه)

  دکتری فیزیک

  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  آزمایشگاه اپتیک پیشرفته۱

  فوق لیسانس فیزیک

  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  آزمایشگاه اپتیک پیشرفته۲

  فوق لیسانس فیزیک

  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

  مکانیک آماری

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  فیزیک حالت جامد۱

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  فیزیک حالت جامد۲

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  فیزیک قطعات نیمه رسانا۱

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  بلورشناسی

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  تکنیک خلا

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  شیمی هسته ای

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  فیزیک حفاظت در برابر پرتوها

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  فیزیک پایه ۱و۲

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی

  آزمایشگاه های پایه۱،۲و۳ و عمومی فیزیک

  لیسانس فیزیک و رشته های دیگر

  محقق اردبیلی و گیلان

  آزمایشگاه های تخصصی(اپتیک، فیزیک مدرن، حالت جامد۱،فیزیک هسته ای ۱و۲

  لیسانس فیزیک

  محقق اردبیلی و گیلان

  بیوفیزیک

  لیسانس زیست شناسی

  محقق اردبیلی

  زیست شناسی پرتوی

  لیسانس زیست شناسی

  محقق اردبیلی

 

:: ::