اعضا - یاشار عزیزیان کلاندرق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: یاشار عزیزیان کلاندرق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان

انگلیسی و فارسی: خوب

ترکی: عالی

روسی: آشنایی مقدماتی

:: ::