اعضا - رضا نوروزی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رضا نوروزی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
سرپرست امور اداری و دانشجویی دانشکده کشاورزی مشگین شهر (از 93/10/17 تا کنون)
استاد مشاور انجمن علمی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی مشگین شهر (یک دوره)
استاد مشاور فرهنگی دانشکده کشاورزی مشگین شهر (یک دوره)

 
:: ::