اعضا - قاسم میرزایی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: قاسم میرزایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
شبیه سازی جریان آب و آلاینده ها در محیط های متخلخل
آب و محیط زیست
:: ::